forkredit.com | http://www.sadowod.com | vivaspb.com | finntalk.com

Удружење  здравствених радника Јабланичког округа је добровољна , ванстраначка  струковна  организација са статусом Удружења удружења грађана. 

Скраћени назив Удржења је УЗРЈО.

Удружење здравствених радника Јабланичког округа делује у области струковног организовања свих профила здравствених радника и сарадника Србије.

Удружење је добровољна,струковна  организација  здравствених радника Јабланичког округа и здравствених сарадника ,наставника стручних и високих школа  са територије Републике Србије. 

Чланство се стиче потписивањем приступнице.                        

Циљеви и садржај  активности Удружења су :

-организовање  здравствених  радника  са  територије  јабланичкког Округа на потстицање активности  у   циљу  остваривања  заједничких   интереса на унапређењу здравствене  заштите, здравствене неге, медицинске струке и медицинске науке кроз организовану Континуирану професионалну и медицинску едукацију; 

- заступање стручних  интереса чланица Удружења; 

- заступање стручних  интереса чланица Удружења у структурама  где здравствени    радници  делују  ( социјална заштита,школство,наука  );  

- сарадња са  Министарством просвете и спорта у циљу модернизације образовања,сталног стручног усавршавања, циљаног усавршавања ( програма специјализација );    

- сарадња са  Министарством науке и заштите  животне средине,у циљу прилагођавања високог образовања здравствених радника са европским и светским трендовима,тренутним и сталним потребама здравствене области Републике Србије; 

- старање о  здравственим  радницима  у  ситуацијама  када  им  је  потребна  стручна помоћ Удружења;

 - предузимање  активности  у  циљу  реализације   здравствене  делатности и стручних  задатака  у  складу  са  позитивним   прописима из области здравства  и етичким принципима; 

-сарадња са  Средњим,  Високим струковним школама, Медицинским  факултетима, Фондом здравственог  осигурања , Српским  лекарским  друштвом, Фармацеутским  факултетом, организацијама Црвеног  крста идр,  иу сарадњи са  њима организација семинара, трибина  и других активности едукативног карактера; 

- Учешће у оснивању и раду Коморе медицинских  сестара  и  здравствених   техничара   Србије  у  склад са  Законом   о  коморама  здравствених радника;  

- координација   послова  везаних  за  пружање   помоћи  својим  члановима  код  запошљавања у земљи и иностранству; 

-залагање за  стварање  повољнијих  услова     здравстених  радника, као  и  повољнијих   услова  боравка, лечења  и  опоравка   чланова  Удружења; 

-залагање за учествовање    јавним  расправама   о  нацртима  прописа из области   здравсвене  заштите  и  њеној  организацији  и давање предлога  и примедби; 

-објављује билтен  Удружења, научне  часописе,  и стручне  чланке приликом   одржавања  научних  и  стручних   скупова  и  преводе   издања  међународних   организација  радова  својих  чланова; 

-прикупљање  хуманитарне  помоћи  за  оболеле ,пензионисане   и незапослене здравствене раднике,чланове Удружења;   

 Активности Удружења се одвијају кроз : 

Друштва Удружења као организационе облике стручног деловања у оквиру Удружења и то:

• Друштво медицинских сестара-техничара и бабица Србије,

• Друштво лабораторијских техничара Србије

• Друштво зубних техничара Србије

• Друштво санитарних техничара  и инжењера 

• Друштво радиолошких техничара Србије

• Друштво фармацеутских техничара Србије

• Друштво дијететичара –нутрициониста Србије

• Друштво физио и радних терапеута Србије

  Друштва  ради бољег стручног функционисања  могу  организовати  стручно  профилске    секције  и  посебним  правилником   регулисати  њихов  стручни  рад   унутар  Друштва

Ативности се по правилу реализују путем одржавања  научних  стручних   скупова, едукативних  семинара, ворк  шоп  радионица  и слично у смислу континуиране професионалне  едукације  здравствених  радника   чланова  Удружења.